Zoeken:
Sitemap Favorieten

BELEIDSPLAN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 2019-2022 De kerkenraad vertrouwt het verzorgen van vermogensaangelegenheden van de gemeente toe aan het College van Kerkrentmeesters, het CvK. Het college richt zich op het scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad.

 

De volgende taken vallen hieronder:

 Het zorgdragen voor de geldwerving.

 Het zorgen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.

 Invulling van het personeelsbeleid.

 Het onderhouden van contacten met vrijwilligers

 Het bijhouden van de registers van de gemeente: het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

 Het beheren van de archieven.

 Het beheren van de begraafplaatsen en urnenmuur

 Het zorgen voor een kerkelijk bureau met ledenadministratie.

 Het beheren van de drukkerij.

 De verantwoording voor het beheer roerende- en onroerende goederen waarvan de gemeente, als rechtspersoon, eigenaar is.

 

Administratie

Het merendeel van deze taken brengt veel administratief werk met zich mee. Er wordt steeds gezocht naar mogelijkheden dit voor de toekomst zo hanteerbaar mogelijk te houden. Programma’s voor de ledenadministratie en financiële administratie zijn al zo ingericht dat deze voor gebruikers toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Kerkenraadsleden hebben toegang tot informatie die voor ieder individueel van toepassing is. Niet relevante informatie wordt afgeschermd met het oog op de privacy.

 

Begroting en jaarrekening

De begroting en jaarrekening worden ieder jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad en het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken. Gemeenteleden kunnen, na afspraak met de penningmeester, inzage in de jaarrekening krijgen. Het voortbestaan van onze kerkgemeenschap vraagt van ieder een eigen verantwoordelijkheid. Gemeenteleden waarvan de bijdrage lager is dan de omslagkosten per lid van onze gemeente worden zo nodig benaderd.

 

Archiefbeheer

Het tijdperk van digitale automatisering dwingt ons maatregelen te nemen om kostbare archieven veilig te stellen. In de afgelopen tijd is er al belangrijk werk verricht. Waar mogelijk wordt het historisch archief ondergebracht bij Tresoar Leeuwarden en de Gemeente Súdwest-Fryslân.

 

Bouw/onderhoudscommissie (BOC)

Zoals vastgelegd is in het beleidsplan van de kerk (2017) kunnen vrijwilligers de kerkenraad ondersteunen zonder ambtsdrager te zijn. De BOC draagt zorg voor de onderhoudstoestand van de gebouwen die in bezit zijn van de kerk. De BOC adviseert het CvK over bouwkundige zaken. NB. In de toekomst zullen bij gebrek aan leden van het CvK, voor meerdere taken vrijwilligers gevraagd worden.

 

Duurzaamheid

Met de titel rentmeester spelen beheerders van materiele middelen en goederen een centrale rol in de verduurzaming. Het CvK is zich in toenemende mate bewust van de verantwoordelijkheid die het heeft t.a.v. milieu, klimaat en duurzaamheid. Er zullen projecten worden geïnitieerd die bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. (Vergroening van de kerk) Ook hier kan de BOC veel betekenen.

 

Privacy

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vraagt om bezinning en zorgvuldigheid over alles wat in de kerk wordt vastgelegd en herleidbaar is tot concrete mensen. Plaatsing op publieke sites mag niet zonder toestemming van de betrokkenen. Aan alle leden boven de 18 jaar wordt gevraagd in welke kerkelijke bladen, brieven etc. ze wel/niet genoemd willen worden. Eén van de CvK-leden wordt aangewezen als Aandachtfunctionaris Privacy

 

Inkomsten en uitgaven

Door offerbereidheid van de gemeenteleden ontvangt de kerk inkomsten uit: - kerkelijke bijdragen (kerkbalans) - collecten in de kerk - solidariteitskas - giften en legaten Inkomsten uit bezittingen: - huur woningen - pachten, jachtrechten - renten en eventuele dividenden Incidentele inkomsten: - zoals gebruik kerk en/of It Lokaal Globaal overzicht directe uitgaven: - salaris predikant - vergoedingen/salaris kosters, organisten en administrateur(s) - sociale lasten, pensioenvoorzieningen, belastingen - verplichte afdracht collecten - quotumafdracht - solidariteitskas

 

Globaal overzicht indirecte uitgaven:

- onderhoud gebouwen en inventaris (1 kerk, 1 kerkelijk centrum, 1 pastorie en 3 woningen)

- verzekeringen

- waterschap- en eventuele ruilverkavelinglasten

- administratieve kosten

- drukwerken, o.a. het kerkblad en liturgieën

- auteursrechten

 

Kerkgebouw

In samenwerking met de Monumentenwacht die regulier bouwkundige inspecties verzorgt, wordt de conditie van de kerk die in 2013 grondig is gerestaureerd, op peil gehouden. De BRIMsubsidieregeling van Rijksoverheidswege eindigde in 2017. Een restant subsidie wordt onder regie van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland zo goedmogelijk benut. Onderhoudsschema’s voor schilderwerk en bouwkundig werk worden periodiek beoordeeld en uitgevoerd. Met de medewerking van gemeenteleden zal het CvK er voor waken dat er, door uitstel van onderhoud en restauratie, in de toekomst grote sommen geld nodig zullen zijn om de monumentale Johannestsjerke in stand te houden.

 

Kerkelijke begraafplaatsen

Onder beheerstaken vallen ook de kerkelijke begraafplaatsen Oppenhuizen en Uitwellingerga. Het beleid is erop gericht dat overledenen uit onze dorpen er begraven kunnen worden of bijgezet in urnenkeldertjes of in de urnenmuur. De afdeling begraafplaatsen heeft een eigen administratie. Het grafregister biedt mogelijkheden om nieuwe grafrechten te verwerven. Een opgesteld protocol regelt beleidszaken en beheerszaken voor het CvK onder leiding van U.F. de Jong, beheerder van de begraafplaatsen. 

 

Kerkelijk Centrum

Het kerkelijk centrum ’It Lokaal’ biedt gelegenheid tot kerkelijke activiteiten als kindernevendienst, jeugdclubs, bijeenkomsten en vergaderingen. Het zalencentrum kan eveneens worden benut als overloop voor grootschalige diensten in de kerk. Het gebruiksgemak en de toegankelijkheid voor bezoekers is een voortdurende zorg.

 

Pastorie en woningen

Het College heeft tot taak de pastorie te behouden. De kosterswoning bij de kerk zal in de huidige hoedanigheid blijven gehandhaafd. De woningen Noardein 115 en 119 blijven vooreerst verhuurd worden. Noodzakelijke reserveringen voor schematisch onderhoud aan de diverse gebouwen en woningen blijven noodzakelijk.

 

Landerijen

De opbrengsten uit bezittingen waarborgen een deel van de inkomsten. Verkoop zal slechts geschieden bij vastgestelde noodzaak.

 

Tot slot

Het financieel beleid is er op gericht om door een goed beheer, aan de gestelde verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Met nadruk op behoud van de predikantsplaats en een eigen kerkgemeenschap als uitgangspunt. Met een positieve balans, een stijlvol verbouwd kerkgebouw en een goed geoutilleerd kerkelijk centrum kan het CvK namens de kerkelijke gemeente, zeer dankbaar zijn.

 

Het College van Kerkrentmeesters april 2019

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

-

Uitgelicht
EMSD Services
EMSD Services
DdJ Driebandentoernooi
DdJ Driebandentoernooi
Realisatie TTT software