Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Klassenfoto 1896/97 Uitwellingerga (24-2 2021)

Romke Akkerman stuurde ons deze klassenfoto van zijn pake Romke Wijbes Zijlstra, geboren op 5 juli 1889 te Uitwellingerga. De heer Akkerman denkt dat de foto in 1896/97 gemaakt is. Zijn pake Romke is de tweede van rechts op de bovenste rij. 

 

 

 

Leugenbankje op de Tsjerkebuorren                                                       (15-1 2021)

Wij kregen een reactie van oud-inwoner Gerrit Lolkema op deze foto, die ook op de Facebookpagina 'De streek fan Toppenhuzen en Twellegea bylâns' staat. Links staat zijn grootvader Ekke de Jager. Daarnaast Ype Speelman, Germ Visser en Durk van der Zee (lytse Durk).

 

 

 

Rintsjepôle van weleer                                                                            (5-1-2020)

Geert Wijnja stuurde deze foto van de Sjaerdawei. 

 

In mijn diaserie vond ik een ongeveer 40 jaar oude prachtige aktiefoto van Rintsje Lolkema toen hij nog jongvee had. Welke jongelui er nog meer op deze foto staan ik zou het niet weten. Daarachter zie je de bungalow fan de familie Heins en op het achtererf van de boerderij welke nu in het bezit is van de familie Atsma staat nog een mooi hok. Dit hok is destijds afgebroken door de familie Brinksma toen deze de boerderij kochten van de groenteman Hendrik Oppenhuizen. Misschien kan het weer opnieuw gebouwd worden op dezelfde plaats? 

 

De weg ging richting de NAM-brug die toen de gaswinlocatie en ook Plan de Grachten met het dorp verbond.

 

 Soos 'Bliuw Warber'                                                                              (7-10-2019)

Jan de Groot (De Bou) stuurde dit krantenartikeltje uit 1995 over de Soos 'Bliuw Warber'.

 

 

 

Bonningastrjitte in aanbouw                                                                  (05-09-19)

Foto overgenomen van de Facebookpagina 'Sneek, su het ut weest!'.

 

Jaartal 1964/1965?

 

De torenspits van de Toppenhúster tsjerke en de Elfstedentocht                 (28-01-19)

Volgens deze pentekening uit 1723 moet de kerk van Oppenhuizen er vroeger zo uitgezien hebben. In 1817 werd het zadeldak van de toren vervangen door de hedendaagse torenspits. Aannemer/timmerman Pals Geerts Bleeksma uit Dearsum timmerde destijds de ingesnoerde torenspits met omgang. Deze Pals Geerts is een interessant figuur, want hij staat ook in de boeken als de eerste schaatsenrijder van de Elfstedentocht. Samen met Pals Andries Visser reden ze de tocht in 1809, precies 100 jaar voor de eerste officiële Elfstedentocht.

 

(afbeelding: Tresoar)

 

Op de Facebook-pagina Hardrijderijen in Friesland is onderstaand verhaal daarover te lezen:

 

1868 Elfstedentocht - Negentiende eeuwse cracks

Toen Minne Hoekstra en Gerlog van der Leij in gezelschap van de verslaggevers Jan Feith en Foeke Tjalma tijdens de eerste officiële Elfstedentocht in 1909 in de controlepost van Bolsward aankwamen, stonden daar twee kerels met knoestige koppen: vuurwerkmaker Pieter Dickhoff en timmerman Sjoerd van der Wey. 'Wij hebben de tocht ook gereden,' vertelden ze aan iedereen die het horen wilde. 'In januari 1868!'

De fotograaf van het magazine Revue der Sporten was er natuurlijk onmiddellijk bij om dit stoere tweetal voor eeuwig vast te leggen. Zo was er voor het eerst een foto van vroege Elfstedenrijders. Pieter en Sjoerd waren die dag in '68 om vier uur 's ochtends gestart vanuit Bolsward en 's avonds om 17.00 uur waren ze er weer terug. Ze waren dus vijftien uur onderweg geweest. De plaatselijke pers maakte ook melding van hun aanwezigheid in de controlepost van Bolsward en zo ontstond een discussie over de vraag wanneer nu eigenlijk de eerste Elfstedenrijders op het ijs waren gekomen.

Het exacte antwoord daarop is niet te geven, maar al snel was duidelijk dat Dickhoff en Van der Wey niet de eersten waren. Twee-en-twintig keer eerder waren er al rijders rond gegaan in de negentiende eeuw. Douwe Joustra uit Dronrijp had het zelfs al twee keer gedaan en zou later nog een derde Elfstedentocht rijden.

Maar de eersten in de negentiende eeuw waren de 25-jarige timmerman Pals Geerts Bleeksma uit Deersum en zijn vriend Pals Andries Visser. In januari 1809 hadden zij hun tocht voltooid. Die Bleeksma was een oersterke kerel, die dat jaar ook in de hardrijderij van Sneek aan de start had gestaan. Zonder succes overigens, maar er stonden wel dik 120 rijders op de startlijst.

Die Elfstedendag in 1809 werden zij met alle egards ontvangen in de kroeg van hospes Bouwes in Sneek. Toen de stamgasten hoorden dat de halfbevroren schaatsenrijders die rond een uur of zes 's middags binnen stapten met hun Elfstedenrondje bezig waren, kregen ze onmiddellijk borenkoffie aangeboden. Dat was een duivelse mix van warm Fries bier, een scheut brandewijn voor de krachtigheid en wat anijs. Daarna schaatsten ze fluitend naar Leeuwarden om hun rondje af te maken. Om vervolgens ook weer op de schaats terug te gaan naar Deersum.

Pals werd stokoud: 94 jaar en15 dagen. Op 23 augustus 1878 meldde zijn zoon M.P. Bleeksma zijn overlijden via een advertentie in de Leeuwarder Courant.
M.P. was net als zijn vader: beresterk. Hij werd ook dik negentig jaar en kon zo in 1909 nog even de Elfstedentocht van zijn vader onthullen.

Zo werden Pals Geerts en Pals Andries de eerste rijders van de historische tocht, waarvan de namen bekend werden. Bleeksma had in 1870 de pers ook nog even gehaald toen hij op 21 februari als 86-jarige een demonstratie op de schaats gaf op de ijsbaan in Rauwerd, waar die dag een koppelwedstrijd werd gehouden en de oude Bleeksma tot verbazing van de toeschouwers nog een stevige slag reed op de bijbaan.

 

 Foto brug Uitwellingerga in aanbouw

 

De foto is gemaakt door Jacob Stienstra en komt uit het familiearchief van Gerrie Stienstra. Op de foto is verbazingwekkend veel te ontdekken. De Twellegeaster brug in aanbouw. Zomaar midden in een stuk land. Geen golfje water te bekennen. Op de voorgrond het stukje tijdelijke straatweg Rijksweg 43 tussen de geplaveide betonnen -kedeng-kedeng- platen, voorlopers van het later aangebrachte asfalt. Ouderen onder ons zullen zich dat weten te herinneren. Daarnaast zien we de rails van de trambaan die van Joure naar Sneek liep. Dit plaatje is gezien vanaf de tegenwoordige tunnel, na de 2e wereldoorlog. De rijksweg zelf werd op 17 juli 1940 in gebruik genomen. Door gebrek aan materiaal en brandstof werd de brug na 1945 in gebruik genomen. Aan de andere kant van de brug waren klinkerpaden aangelegd ter hoogte van Lytse Súdein en de Zuivelfabriek. Daarnaast waren ook rails aangelegd voor kiepwagons, die zand en modder aanvoerden voor het talud van de brug. Voor de goede orde: het laatste stukje Margrietkanaal vanaf zowel het Ald Hof als vanaf het Snekermeer kon pas worden uitgegraven na oplevering brug. De oude waterweg compleet met pont en spoorbrug was de Westerbrugsloot die voor het Zuivelfabriek langsliep naar het Ald Hof.

 

Al met al past dit plaatje perfect bij de jaarovergang. De aloude verbinding van Top & Twel.  Voorafgegaan door het geslaagde actie van Dorpsbelang ‘It Kymfjild’ de nieuwe verbinding tussen jong en oud van Top & Twel.

 

Op nabije drempel van bouwproject nieuwe brug of misschien wel een tunnelbuis als vervanging van de beton-rottende brug Twellegea.

 

Buorren Uitwellingerga                                                                    (februari 2017)

Wie kan ons meer vertellen over deze foto?

 

Wie zijn de mensen op de foto, de man met de hondenkar, de jongeman op de bromfiets, de vrouw ernaast en het jongetje rechts in de voortuin? En wanneer is deze foto gemaakt 

 

Uw reactie kunt u sturen naar redactie@topentwelonline.nl of laat een bericht achter op onze Facebook-pagina. Alvast bedankt!

 

De pream                                                                                          (novimber 2016)

Heit was een "vaarboer". In de pream, Siebren, Gerben, Lieuwe, heit en mem en Sietse Hoekstra. Zomer 1948  (foto: Rie Branderhorst)

 

 

Us molkboat                                                                                      (novimber 2016)

De boot lag aan de "feestpôlle". Even naar het Oranjefeest en dan melke.
Foto gemaakt door Rients Schraa (rond 1960).

 

 

Famylje Hoekstra                                                                                (novimber 2016)

Op dizze foto Thys en Geartsje Hoekstra mei harren bern Alle, Marijke, Elisabeth, Sybe en Wietse. Se wennen eartiids op it Noardein yn it hûs wêr no de famylje Alkema wennet. Yn maart dit jier is Marijke Hoekstra as lêste ferstoarn. (foto makke rûn 1940)

 

 

Foto Hinke Byl                                                                                    (novimber 2016)

Foto tastjoerd troch Goaitsen de Vos út Wolvegea:

 

Ik fûn noch in kreaze foto fan myn mem, Hinke Byl (*6-11-

1900, +27-1-1948). Sy is hjir in jier of tsien tocht ik en de dochter fan skûtmakker Hâns Goaitsens Byl en Wytske Thewis Hettinga. Eefkes fierderop hjirûnder stiet noch in famyljefoto fan Hâns en Wytske Byl (tastjoerd troch myn neef Geart fan der Meer). Op dizze foto stiet sy hielendal links.

 

 

 

Herfoarmde skoalle Toppenhuzen                                                                (april 2016)

Rients Schraa (Edmonton, Kanada) stjoerde ús in foto fan de twadde en de tredde klasse fan de Herfoarmde skoalle yn Toppenhuzen. Skoallemaster wie doe Germ de Jong

Rients sit op it achterste bankje neist Feike Bosma (mei de boeken op tafel) Foaroan sitte: Willem Atsma, de famkes Wietske en Geppy en Tjitte Folkertsma.

 

Schraa tinkt dat de foto om en naby 1935 nommen is.

 


 

Gereformeerde jongensvereniging Oppenhuizen                                         (april 2016) 

Jongemannenvereniging 'Eben Haezer' van de Gereformeerde Kerk van Oppenhuizen.

De foto's zijn genomen tussen 1934 en 1940.

 

 

Achterste rij van links naar rechts:

Anne Wind Jzn, Jan Mulder, Anne de Jager, Klaas Lolkema, Johan de Jager, Ultje de Jong, Frits Wind, Bauke de Jager, Herm Hettinga, Sijmen van der Zee.

Voorste rij van links naar rechts,

Sjoerd de Vos, Herman Fabriek, Rimmer Jongbloed, Ynte Dragt, Rouke de Jager, Lieuwe Hoekstra, Luutzen Fabriek.

 

Jongelingsvereniging van de Gereformeerde Kerk van Oppenhuizen op bezoek aan Gaasterland op 22 augustus 1934

 

Van achteren naar voren en van links naar rechts,

Sjoerd de Vos, Jacob Mulder, Catrinus Wester, Folkert Soetinga, Sepke Wind Fzn,

Anne Wind Jzn. 

Herman Slump, Jacob van der Zee, Durk Zijlstra, Bouwe van der Leij, Luutsen Fabriek

Lodewijk Ypma, Bouke Wester, Sijmen van der Zee.

 

De foto's zijn gestuurd door de heer S.G. de Vos.

 

Brân eardere suvelfabryk                                                                          maart 2016

Geartsje Hoekstra (Noardein) stjoerde ús in foto fan de brân yn de eardere suvelfabryk yn Twellingea op 15 augustus 1966, no hast 50 jier lyn. Geartsje skriuwt dêrby dat dizze brân doedestiids op har as lyts famke in soad yndruk makke hat.

 

 

De Snitser Krante makke fan de brân it folgjende ferslach.

 

Gereformeerde kerk Oppenhuizen                                                      december 2015

Van Trees en Jan Germ Brouwer ontvingen we 2 foto's van de gereformeerde kerk die aan de Tsjerkebuorren in Oppenhuizen stond. Na het samengaan van de gereformeerde- en de hervormde gemeente werd de kerk overbodig. Daarbij kwam nog eens dat de bouwkundige staat van het gebouw erg slecht was. Mede veroorzaakt door de bronbemaling bij de bouw van de Prinses Margriettunnel. De kerk is later gesloopt.

 

IJsbaan Easterbrêgesleat.                                                                 december 2015

Op deze foto ijspret op de Brêgesleat , inclusief de koek- en zopiekraam.

Als de dooi inviel dan waren de "piksjitters" aan de beurt. (rechterfoto).

 

Opening Prinses Margriettunnel in 1976                                          december 2015

In 1976 opende Prinses Margriet de "Prinses Margriettunnel". Vele Top- en Twelsters hebben de openingsplechtigheid bijgewoond en meegekeken vanaf de brug aan de Greate Sudein kant. Drumband, Lyra- en Majorettekorps "Ardito". zorgde voor de muzikale omlijsting.

 

 

 

Einde Oppenhuizerweg                                                                        december 2015

De aanleg van de insteekhavens op industrieterrein Houkesloot betekende het einde van de Oppenhuizerweg, het vroegere krui- en voetpad tussen Oppenhuizen en Sneek. De foto's zijn uit 1966 bij de aanleg van de eerste insteekhaven. De tweede insteekhaven kwam gereed in 1972. Op de de foto links op de achtergrond de boerderij 't Op. Bij de andere foto is op de achtergrond Oppenhuizen te zien.

 

De foto's zijn gestuurd door Gerlof Holkema uit Sneek

 

 

Skûtsje fan Toppenhuzen                                                                desimber 2015

 

Auke en Siemen, soannen van Gosse van der Veen, steane hjir op 'e foto by it skûtsje de "Hoop op Zegen" yn Toppenhuzen. Dizze foto waard ús op 14 april 2010 tastjoerd troch Sipke Willem de Schiffart, dy't 'm fûn hie op internet.

 

Hjirûnder in reaksje fan Rommert van der Veen op dizze foto (mear as 5 jier letter).

 

Gosse Aukes van der Veen hat twa skûtsje boue litten by Jan Oebeles van der Werf, Buitensvallaat, Drachten. Yn 1907 de "Hoop op Zegen" reg.nr; L1871N van 41 ton en yn 1908 de "Ideaal" reg.nr. L1137N van 30 ton. De "Ideaal" is no eigendom fan Fokke Hummel fan de Lemmer en hjit no "De Twee Gebroeders". De foto's ha ik fan Fokke Hummel krigen. Fan de Hoop op Zegen is net bekend wer at dy is, miskien is der wol sloopt.

 

Rommert van der Veen, pakesizzer fan Gerben Aukes, broer fan Gosse Aukes.

 

 

De swart-wyt foto is de Ideaal en de kleurefoto is ek fan de "Ideaal", mar dan sa at der no is as "De Twee Gebroeders" fan Fokke Hummel.

 

De foto van het skûtsje van Auke en Siemen komt ook nog terug op een ansichtkaart "Groeten uit Friesland".

 

 

50 jier letter...

Yn 1963 krige Elske Teppema dizze kaart fan har Beppe Els Wijnstra,

omke Ate en har heit Fetze en mem Teatske op 'e jierdei. Hja wenne doe by in omke en muoike yn Ontario. Letter is sy troud mei Tsjêbe Veninga (fan Albert en Eb)en yn British Colombia bedarre.

No goed 50 jier letter fûn hja mei it skiftsjen fan har guod dizze kaart werom. Se stjoerde him nei har neef Jilke Wijnja (Kappenburch) mei it berjocht dat er in plakje krije moast op topentwelonline.nl.

Fan Twellegea nei Ontario nei BC en no bedarre yn Toppenhuzen.

Ark van Ane Klok (1979)

In It Ges lag vroeger de ark van Ane Klok. In de winter van 1979 raakte deze helemaal ondergesneeuwd. Geert Wijnja stuurde ons deze prachtige plaatjes.

Klik op de foto's voor een vergroting.

 

Op foto 1. staat achter de ark de boerderij van Joop Rijpkema. Links in de hoek is nog een stukje van de boerderij van Lolkema te zien.

Op foto 2. is achter de ark het rijtje huizen te zien aan de Sjaerdawei, waar op de hoek met uitbouw Jacoba en André (Kaasbus) nu wonen.

Boerderij Rintsje Lolkema

 

Geert (Satelliet) Wijnja stuurde ons deze mooie foto's van een helaas verloren gegaan dorpsgezicht: de grote boerderij van Lolkema aan de Sjaerdawei, tegenover de Forbiningswei.

Hij schrijft: "Vreselijk jammer dat Rintsje zijn boerderij destijds is afgebrand op 28 januari 1996."

Dit is misschien wel de oudst bekende foto van de boerderij van Rintsje Lolkema, die destijds nog werd bewoond door broer en zus Visser.

Hervormde Jongelingenvereniging (1951)

In het jaar 1952 maakte de Hervormde Jongelingenvereniging een uitstapje met de NTM bus.

 

 

Van links naar rechts: Ane Boschma, Johannes Visser, Sieds Walsweer, Klaas Kuiper, Cornelis Landman (voorzitter), Melis Walsweer, Pieter J. Schraa, Sipke P. Schraa, Folkert de Jong, Klaas Steenbeek, Deliaantje de Jong, Sybren Wijnja, chauffeur Jan Meyer, Uiltje Wijnia, Afke-Cor de Hoop, Pietje Wijnja, Gerhardus Steenbeek.
Ingang bus: Auke Haagsma, Rein G. Schraa.
Gehurkt: Franke van der Meer, Tine Zeilstra, Sietske Zeilstra, Gerben Wijnja.

Inzender: G.B. de Jong (Bonningastrjitte), nov. 2011.

Foto's Rients Schraa, Edmonton Canada

Raymond (Rients) Schraa stjoerde ús op 16 juni 2011 dizze foto's ta. Wannear't de foto's ûngefear makke binne, stiet der spitigernôch net by, mar wy tinke dat it sa'n 45-50 jier lyn is. Schraa wenne eartiids op de Greate Súdein (sjoch ek by 'De Groetnis fan').

 

 

Foto nommen fanôf de omgong op de tsjerketoer yn Toppenhúzen

 

 

 

Kuilbult op de
Greate Súdein
by Franke L. Atsma

 

Achter de pleats by Franke L. Atsma

 

Tymje by de Hettinga's

Familie Sijsling

De familie Sijsling kwam begin april 2011 in het nieuws omdat Cor van der Meer (Tsjerkebuorren) op een tussenwand in zijn huis een uit 1922 daterende tekst tegenkwam van timmerman Klaas Sijsling, zoon van aannemer Jan Sijsling. De familie Sijsling stuurde ons deze mooie foto's van Jan en Ybeltje Sijsling, zonen Christiaan en Klaas Sijsling, het huis aan de Brêgesleatswei met Wiebe en Anna en van Jan Sijsling met pakesizzer Griet bij zijn zelfgemaakte molen voor het huis. Klik op de foto's voor een vergroting.

 

Gereformeerde school Oppenhuizen

 

Dizze foto waard ús tastjoerd troch Elske Veninga-Teppema (dochter fan Fetze Teats) út Horsefly, Canada. De foto is nommen op in reiske nei Bergen N.H. op 26 juli 1934. Klik op de foto foar in fergrutting.

Op de foto steane:

1. Sjoerd de Jager, 2. Atze Thevis Hettinga, 3. master Slum, 4. Pieter Ypma, 5. frou Ypma, 6. Elske Winia Wynstra, 7. frou Wind, 8. Johan de Jager, 9. Neeltje Dragt, 10. Dragt, 11. Aaltje de Jager-de Vries, 12. Jitske de Jager-Tiemersma, 13. Pieter de Jager, 14. bussjauffeur, 15. frou Cnossen, 16. frou Postma Brouwer,17. Bouke Dykstra. 18. Klaske de Vos-Bakker, 19. frou Brouwer, 20. frou Jouwsma, 21. Ytsje de Vos, 22. Ytsje Jouwsma, 23. Agnes Hoogeboom, 24. Franke Ultsjes de Jong, 25. Janke Ringnalda-van Dijk, 26. Brechtsje Tiersma-Dykstra. 27. Ytsje de Jager-van Ketel, 28. Tryntsje Cnossen, 29. Klaas Walsweer, 30. frou Wester, 31. W. Wester, 32. Wiebe Cnossen, 33. Folkert Soetinga, 34. Jacob Mulder, 35. Jan Crist Veldhuis, 36. Tryntsje van der Zee, 37. Piet Tiersma, 38. Geartsje de Jager-Dykstra,39. Sikke Mulder, 40. Riemke Hettinga-Cnossen, 41. M.Veldhuis, 42. frou van der Veen, 43. Sj. van der Zee-Wynstra, 44. master Gosse Schriemer.

Aanleg rijksweg 43

Gerrit Wijnia heeft deze foto gestuurd naar het archief van Tresoar en schrijft daarbij: "Deze foto heeft waarschijnlijk betrekking op de aanleg van rijksweg 43 (nu de Nije Dyk) in de jaren '30, in de buurt van Oppenhuizen. De persoon rechtsvooraan, met de hand op het karretje, is waarschijnlijk wijlen de heer Wiebe van der Ley uit Oppenhuizen. Het zand voor rijksweg 43 werd destijds gewonnen door zandafgravingen nabij de aan te leggen weg. Hier en daar zie je langs de A7 nog kleine waterplassen, die niet met het open water zijn verbonden. Een voorbeeld hiervan is de waterplas voor het nieuwe Van der Valk-hotel te Sneek. Het zand werd met karretjes op rails naar de aan te leggen weg vervoerd. De poelen staan bekend om hun grote diepte.

Mobilisatie Toppenhuzen/Twellingea 1914

 

Deze twee foto's zijn opgestuurd door Harmen Brouwer.

Helaas is er niet veel over bekend. Weet u wie er op de foto's staan of kunt ons er meer over vertellen, geef dit dan door aan de redactie: info@topentwelonline.nl.

 

Op 14-1-2019 kwam Romke Akkerman met de volgende aanvulling:

Op de rechterfoto: bovenste rij, tweede van links, naar mijn mening Romke
Wijbes Zijlstra, mijn grootvader. Ik heb nog twee foto's van hem als
dienstplichtige uit 1915. Romke was de zoon van Wijbe Romkes Zijlstra en
Minke Bokma. Deze hadden een koemelkerbedrijfje op de Greate Sudein waar ook
mevrouw Schraa een winkeltje had. Het pand staat er nog steeds.

 

Oude foto's Wopke van der Zee

Cor van der Zee uit Nunspeet is op zoek naar één of meerdere foto's van Wopke van der Zee of van zijn zusters Baukje en Pytsje van der Zee. Wopke van der Zee is geboren op 5 april 1860 in Uitwellingerga en overleed in Heeg op 25 juni 1944. Hij was zoon van Durk en Elisabeth van der Zee, een schippersfamilie. Wopke heeft ook bijna zijn hele leven gevaren. Later woonde hij bij zijn zusters in Oppenhuizen. Wie meer weet of foto's heeft, kan contact opnemen met Cor van der Zee, Duinweg 24, 8071 XT Nunspeet. tel.0341-256137. E-mail: cor.zee@hotmail.com

Skûtsje fan Toppenhuzen

 

Auke en Siemen, soannen van Gosse van der Veen, steane hjir op 'e foto by it skûtsje in Toppenhuzen. Dizze foto waard ús 14 april 2010 tastjoerd troch Sipke Willem de Schiffart, dy't 'm fûn hie op internet.

Zuivelfabriek 'De Westerbrugsloot' (1902-1965)

De Coöperatieve Zuivelfabriek "De Westerbrugsloot" te Uitwellingerga wordt opgericht in 1902, aanvankelijk met 36 leden. Ook enkele niet-leden leveren melk aan deze Vereniging. In het geheel verwerkt deze fabriek de melk van ±1150 koeien (in 1909 4.268.846 kg. melk).
De melk wordt hoofdzakelijk in schuiten aangevoerd. 's Zomers elken dag tweemaal, 's winters alleen 's morgens. Bij de betaling der melk wordt rekening gehouden met het vetgehalte en ook met de duurzaamheid.
De leden ontvangen van de fabriek gratis terug 10% karnemelk en 70 % wei. Evenals de meeste fabrieken in Friesland, bereidt deze zowel boter als kaas. Het grootste deel der melk wordt volgens het systeem SWARTZ ontroomd. De room wordt gepasteuriseerd en daarna met een reincultuur aangezuurd.
Deze zuring vindt plaats in teak-houten tonnen, geplaatst in een vertrek, welks temperatuur met een koelmachine geregeld kan worden.
Een groot deel der boter wordt in den vorm van „rolls" naar Schotland geëxporteerd. De fabriek is aangesloten bij het Botercontrolestation van de Friesche Maatschappij van Landbouw, zodat de bezoekers hier gelegenheid vinden om de praktijk dezer controle in ogenschouw te nemen.
Van de gedeeltelijk ontroomde melk wordt kaas gemaakt, in hoofdzaak in den vorm van Goudsche of Edammer. Een zeer belangrijk deel wordt geëxporteerd. (Beheerder is 1 jan. 1910 is E. Veeman)
Aan de fabriek is tevens een graanmaalderij, uitsluitend voor de leden, verbonden. De administratie dezer inrichting wordt evenwel geheel afgescheiden gehouden van die der zuivelfabriek.

 

De foto boven is van 1907 (bron: www.zuivelhistorienederland.nl)

 

Ansichtkaart met poststempel uit 1906

Ansichtkaarten van "Top en Twel"

Deze kaarten werden omstreeks 1980 door H&R Schraa (Henny en Roel) in de A&O (supermarkt) verkocht.

Naaiskoalle

Geart v.d. Meer fûn yn in âld foto-album noch dizze foto fan de Skoalle Krytenburg. Neffens de ferhalen fan syn mem, wie dat in naaiskoalle yn Snits, dêr't sy elke wike rinnend (!) hinnereizge om goed naaien te learen. Hy hat dêr letter noch profyt fan hân, as mem him fan in âld streekjesbroek fan heit in koarte broek naaide. Mem stiet yn de middelste rige, yn it midden, dy mei de grutte strik. Sy moat doe 16 west hawwe. De freonlik eagjende dame yn 't swart sil dan wol juffer Krytenburg (of Krijtenburg?) wêze. De oare froulju binne him totaal ûnbekend; miskien witte oaren dat noch?

Fryske les

W. v/d L. die ús dizze prachtige foto takommen. It is de klasse fan de Dryltser Juffer Kuipers dy‘t by har de Fryske les folgen. De foto is makke troch Fotografie “de Jong", fan Snits. Yn hokker jier is ús net bekend.

 

Op de earste rige boppen oan: Meintje v/d Kooi, Ietje Reitsma, Gerrit U. de Jong, Anke Dijkstra, Tines Nauta, Grietje Cnossen.
Twadde rige: Hotsche Veldhuis, Juffer Kuipers, Catrinus Wester, Hitje Rignalda, Sjoukje Wijnstra.
Foar op ‘e flier: Teatske Wijnstra, Franke U. de Jong.

Picknick

Dizze prachtige foto is ynstjoerd troch Willem en Tsjikke Atsma út De Jouwer. Sy skriuwe:

"Op de foto steane Germ W. Atsma, Hinke F. de Jong, Thewis Hettinga en Sietske de Jager. Se binne earne oan it picknicken. Wêr it is, witte wy spitigernôch net. It is ungefear rûn 1930. Binne der ek minsken dy't hjir wat mear oer fertelle kinne? Oer de auto miskien?" Neffens it Frysk kentekenarchyf fan Tresoar is de auto yn 1923 kocht troch Willem Atsma.

1945

Dit was de vrachtwagen van Anne 'Karrider' (De Jong), versierd ter gelegenheid van de bevrijding. Rijden hierin was geen pretje want het tochtte nogal. De wagen zat namelijk vol kogelgaten. De benzinetank was bovenop de cabine geplaatst. Anne is van 1944 tot 1984 vrachtrijder geweest tussen Sneek en Top en Twel. Hij nam alles mee, van brandstof (eiercokes) tot de boodschappen voor bewoners en eenmaal per week het meel voor de bakker. Mensen plaatsten een krant achter het raam ten teken dat ze een boodschap voor hem hadden.

(Foto van Yke Feenstra)

Uit het kentekenarchief van Tresoar http://www2.tresoar.nl/kentekens blijkt dat Anne de vrachtwagen met kenteken B-15891 in 1948 kocht van Marcus Schraa uit Uitwellingerga. Die had hem zelf nieuw gekocht in 1931.

Famylje Byl-Hettinga

Geart v.d. Meer stjoerde dizze foto en skreau derby:

"Op jimme website stiet yn de ôfdieling ‘Kerk’ in krystgedicht út 1966 fan myn omke Goai(tsen) Byl. No liket it my ek aardich ta dat jim sjen wa’t dy Goaitsen Byl no wie. Ik slút dêrta in foto yn fan doe’t er in kreas jongfeint wie, steand presys yn it midden fan dy foto. De foto is fan ús pake en beppe, Hâns Goaitsens Byl en Wytske Thewis Hettinga. Pake wie skipstimmerman, wenjend yn wat letter it Wyldsjittershûs hjitte, tsjinoer de eardere slachterij fan Germ Wynja. Us mem, Tetsje Van der Meer-Byl stiet hielendal rjochts. Ik bin dus in âld-Toppenhúster en ‘ien fan Durk-en-Tet’, sa’t doe sein waard. Pake en Beppe har stien stiet noch altyd op it Toppenhúster tsjerkhôf, mei in moaie Fryske tekst (sil wol fan omke Goai wêze – dy wie Frysksinnich)."

Februari 1965

Deze foto's van Jan en Aly van der Kuur zijn genomen tijdens de watersnood van 1965:

 


Zicht vanaf de Bonningastrjitte op de Nije Dijk met heel in de verte de Hofstee-pleats.


Zicht op de Lyesleat met heel in de verte de Hofstee-pleats. Foto genomen vanaf Leyesleatsbrêge.

 

Arbeidershuisje bij boerderij van Foppe de Jong (waar nu het huis van Frits Reen staat). Later is het huisje afgebroken en hiervoor in de plaats is de woning van Willemse gekomen. Op de achtergrond is de pleats van de Jellema's zichtbaar. De foto is genomen in de winter van 1965.

Schilderij Hofstee-pleats

 

Dit schilderij is in het bezit van Geert Wijnja. Het is in 1976 geschilderd door M. Nauta uit Nijlân aan de hand van een foto die de vroegere molkrider Melis van der Meer maakte van het uitzicht richting de Hofstee-pleats (waar tegenwoordig quiltgalerie De Ganzerik in is gevestigd).

Meisjesvereniging Tabitha

Fan âld-ynwenner Geart van der Meer út it Grinzer Midlaren krigen wy dizze foto tastjoerd fan Meisjesvereniging Tabitha út ús doarpen. Dizze foto moat yn 1921/1922 makke wêze. De mem fan Geart van der Meer (Tetsje van der Meer-Bijl) stiet derop mei in krúske. Sy wie fan 1903. Al dy froulju op de foto libje fansels net mear, mar miskien binne der bern of beppesizzers dy't de foto kenne of teplak bringe kinne en dus wat nammen neame kinne? Jim kinne dit trochjaan oan de redaksje.

 

Op 3 augustus 1933 maakten de dames van de Hervormde Meisjesvereniging “Tabitha” een reisje over de toen nog maar pas geopende Afsluitdijk naar Camperduin. Aan de voet van het duin werd deze foto genomen. We kregen hem van mevr. A. Bouma (destijds nog Aukje Wijnia geheten) van Buorren 1. Zij is de enige van alle meisjes die nog leeft en ze wist alle namen nog!
Achterste rij staand vlnr:
Tryntsje Wijnia (later getrouwd met Germ Hettinga en naar Amerika gegaan), Teake v.d. Zee (chauffeur, later verongelukt op de afsluitdijk), Tryntsje Wijnja (later getrouwd met Albert Bruinsma en naar Amerika gegaan).
Achterste rij zittend vlnr:
Hitsje Wijnja (later getrouwd met Durk Walstra), Ynske v.d. Veen (later getrouwd met Germ Douma), Minke v.d. Veen (ongehuwd gebleven), Ietsje v.d. Leij (jong gestorven), Wytske Bokma (later getrouwd met Germ Atsma), Ruurdsje Zijlstra (leidster), Hieke Wieringa (later getrouwd met?).
Middelste rij zittend vlnr:
Corry Wieringa (later getrouwd met Jan v.d. Zee), Liuwkje Hoekstra (later getrouwd met ene Wiersma), Fokje v.d. Zee (later getrouwd met ???), Marije Joustra (later getrouwd met ene Gaastra), Grytsje Atsma (later getrouwd met ??), Geeske Oudega (later getrouwd met Hindrik v.d. Zee), Marchje de Jager (later getrouwd met Ruurd Atsma), Sytske van Berkum (later getrouwd met ??) , Aukje Wijnia (later getrouwd met Jan Bouma), Ep Atsma (ongehuwd gebleven).
Voorste rij zittend vlnr:
Hanny Wieringa (later getrouwd met ene v.d. Meulen), Sytske Teppema (later getrouwd met Eeltsje Wijnia), Wypkje Fopma (later getrouwd met Jaap Lautenbach en naar Amerika gegaan), Wybrich v.d. Zee (later getrouwd met ene De Boer en naar Scharnegoutum verhuisd), Jeltsje Ringnalda (later getrouwd met ??? en naar Sneek verhuisd), Ibeltsje Visser (later getrouwd met Klaas Wijnia).

Oude ansichten van Top en Twel

Meer oude foto's en prentbriefkaarten van Uitwellingerga en Oppenhuizen zijn te vinden op de site van het Fries Fotoarchief: www.friesfotoarchief.nl.


 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

-

Uitgelicht
DdJ Driebandentoernooi
DdJ Driebandentoernooi
EMSD Services
EMSD Services
Realisatie TTT software